PRIVATLIVS- og COOKIEPOLITIK FOR LYKKEGARDSKOLEN

Privatlivspolitik

Lykkegardskolen er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Lykkegard behandler personoplysninger om dig.

1) DATAANSVARLIG
Lykkegardskolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger
Lykkegardskolen ApS
CVR-nr.: 39860708
Hovedgaden 2
4420 Regstrup
www.lykkegardskolen.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger
Stian Brandt
Telefon: 41 40 37 05
Mail: sb@lykkegard.dk

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Kundeoplysninger
Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Evt. stilling
– Ordrehistorik
– Faktura- og betalingshistorik
– Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Leverandøroplysninger
Hvis du er leverandør ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn på relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af leverandøraftaler.

Grundlaget for vores behandling af leverandøroplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere
Hvis du ønsker at søge en stilling ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Ansøgning
– CV
– Uddannelsespapirer
– Billede
– Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlægges ansøgningen

Formålet med vores behandling af oplysningerne er håndtering og vurdering af indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag samt håndtering, vurdering og eventuel opbevaring af uopfordrede ansøgninger.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller gennemførsler forud for en aftale på den registreredes anmodning

– Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ét år)

Oplysninger om besøgende på hjemmeside eller modtagere af nyhedsbrev
Hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn (nyhedsbrev)
– Mailadresse (nyhedsbrev)
– IP-adresse (hjemmeside)

Formålet med vores behandling af oplysningerne er markedsføring samt analyse af besøgende på vores hjemmeside (der henvises til vores cookiepolitik, der kan læses nederst på denne side).

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende: Samtykke

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne, eller når du tilbagekalder dit samtykke.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Uopfordrede ansøgninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes efter 1 år fra modtagelsen.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

5) FORTROLIGHED
Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Lykkegard pr. mail på sb@lykkegard.dk

Du har følgende rettigheder:

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

– Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilf