Om Lykkegardskolen

Lykkegardskolen er et privatejet skole- og dagbehandlingstilbud godkendt til 21 elever fra 0. til 10. klasse. Klasserne bliver sammensat ud fra elevernes faglige niveau, alder og sociale kompetencer.

Vi har individuelt tilrettelagt undervisning og mulighed for at arbejde i mindre grupper. Det betyder, at vi kan tilgodese elevernes behov for afskærmning og ro ift. ydre forstyrrelser og skabe rum til koncentration og fordybelse.

På Schouholm har vi faglokaler til fx fysik/kemi, musik og kreative værksteder.

Ferieplan

Lykkegardskolen følger Holbæk Kommunes ferieplan

Årshjul

Lykkegardskolens aktiviteter samles i et årshjul. Årshjulet er et strategisk værktøj, som sikre fælles fokus og prioriteringer både på det organisatoriske niveau og i de enkelte afdelinger.

Læseplaner

Skolen følger de vejledende læseplaner, som Undervisningsministeriet har udarbejdet.

Årsplaner

Lykkegardskolen udarbejder ved skoleårets start årsplaner for alle fag i de enkelte klasser. Planerne bliver udarbejdet på baggrund af gældende trinmål/slutmål i forhold til elevsammensætningen.

Elevplaner

Hver elev får sin egen individuelle elveplan, som danner en fælles ramme om de mål, der er kendt af både elev og forældre.

Elevplanen tager udgangspunkt i de mål, der er sat som opnåelige for den enkelte, inden for en nærmere bestemt tidsbegrænset periode og de mere langsigtede mål.

Eleven bliver inddraget i målsætningerne gennem samtaler og ved kontinuerligt at blive gjort bevidst om målene i det daglige. Den klare målsætning er med til at skabe tryghed for den enkelte eleven. Det giver et fælles udgangspunkt til af holde fokus på indsatsmål og udvikling af læringspunkter. Elevplanerne udarbejdes halvårligt.

Undervisningens planlægning ved en specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats.

Vi tilstræber at planlægge og gennemføre undervisningen, så undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningen kan, for den enkelte elev, afvige i perioder af hensyn til en specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning kan blive inddraget ved sådanne afvigelser. Ved længere perioder eller større afvigelser bliver tilsynet orienteret.

Lykkegardskolen drives i fællesskab af Pernille Brandt, ejer og leder af opholdsstedet Lykkegard og Per Schou Johannesen, ejer og leder af opholdsstedet Schouholm.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Brochure om Lykkegardskolen